Technische Daten und Leistung

Wassermengen:  
Jahresschmutzwassermenge 3.705.162 m³/a
Jahresabwassermenge 5.995.698 m³/a
 Mittlere Ablaufwerte:  
TOC 4,91 mg/l
 CSB 15,08 mg/l
 Pges 0,24 mg/l
 NH4-N 0,21 mg/l
 Nanorg 5,08 mg/l 
 Energieerzeugung:  
 Klärgaserzeugung 390.120 m³/a 
 Klärgasverwertung 99 % 
 Stromerzeugung 762.063 kWh/a
 Reststoffe:  
 Rechengut 59,9 Mg/a
 Sandfanggut 29,5 Mg/a
 Schlammtrockenmasse 563 Mg TR/a
 Schlammabfuhr 2.413 Mg/a

(Bezugsjahr: 2022)

Ausbaugröße 48.000 EW
angeschlossene Einwohnerwerte* (2022) 42.672 EW
angeschlossene Einwohner (2022) 32.981 E

* berechnet aus dem 85%-Quantil bzw. Mittelwert der CSB-Zulauffrachten mit 120 g CSB/(EW*d)

expand_less
VOILA_REP_ID=C1257817:0030CCD3