Technische Daten und Leistung

Wassermengen:  
Jahresschmutzwassermenge 12.179.660 m³/a
Jahresabwassermenge 18.329.494 m³/a
 Mittlere Ablaufwerte:  
 TOC  5,42 mg/l
 CSB 15,04 mg/l
 Pges 0,28 mg/l
 NH4-N 0,38 mg/l
 Nanorg 5,66 mg/l
 Energieerzeugung:  
 Klärgaserzeugung 1.120.989 m³/a
 Klärgasverwertung 100 % 
 Stromerzeugung 2.259.151 kWh/a
 Reststoffe:  
 Rechengut 375,2 Mg/a
 Sandfanggut 179,5 Mg/a 
 Schlammtrockenmasse 1.665 Mg TR/a
 Schlammabfuhr 7991 Mg/a

(Bezugsjahr: 2021)

Ausbaugröße 146.000 EW
angeschlossene Einwohnerwerte* (2021) 119.202 EW
angeschlossene Einwohner (2021) 109.940 E

* berechnet aus dem 85%-Quantil bzw. Mittelwert der CSB-Zulauffrachten mit 120 g CSB/(EW*d)

expand_less
VOILA_REP_ID=C1257817:0030CCD3