Technische Daten und Leistung

Wassermengen:  
Jahresschmutzwassermenge 14.430.940 m³/a
Jahresabwassermenge 20.301.650 m³/a
 Reststoffe:  
 Rechengut 644,8 Mg/a
 Sandfanggut 365,0 Mg/a
 Schlammtrockenmasse 5.451 Mg TR/a
 Schlammabfuhr 388.555 Mg/a

(Bezugsjahr: 2022)

Ausbaugröße 375.000 EW
angeschlossene Einwohnerwerte* (2022) 271.092 EW
angeschlossene Einwohner (2022) 274.937 E

* berechnet aus dem 85%-Quantil bzw. Mittelwert der CSB-Zulauffrachten mit 120 g CSB/(EW*d)

expand_less
VOILA_REP_ID=C1257817:0030CCD3