Technische Daten und Leistung

Wassermengen:  
Jahresschmutzwassermenge 18.074.990 m³/a
Jahresabwassermenge 25.168.740 m³/a
 Reststoffe:  
 Rechengut 566,7 Mg/a
 Sandfanggut 402,5 Mg/a
 Schlammtrockenmasse 5.929 Mg TR/a
 Schlammabfuhr 563.601 Mg/a

(Bezugsjahr: 2021)

Ausbaugröße 375.000 EW
angeschlossene Einwohnerwerte* (2021) 276.329 EW
angeschlossene Einwohner (2021) 273.286 E

* berechnet aus dem 85%-Quantil bzw. Mittelwert der CSB-Zulauffrachten mit 120 g CSB/(EW*d)

expand_less
VOILA_REP_ID=C1257817:0030CCD3