Technische Daten und Leistung

Wassermengen:  
Jahresschmutzwassermenge 1.345.329 m³/a
Jahresabwassermenge 2.674.429 m³/a
 Mittlere Ablaufwerte:  
 TOC  4,21 mg/l
 CSB 15,29 mg/l
 Pges 0,34 mg/l
 NH4-N 0,31 mg/l
 Nanorg 5,48 mg/l
Energieerzeugung:  
Klärgaserzeugung 95.715 m³/a
Klärgasverwertung 82 %
Stromerzeugung 157.680 kWh/a
 Reststoffe:  
 Rechengut 11,5 Mg/a
 Sandfanggut 26,0 Mg/a
 Schlammtrockenmasse 201 Mg TR/a
 Schlammabfuhr 682 Mg/a

(Bezugsjahr: 2022)

Ausbaugröße 16.000 EW
angeschlossene Einwohnerwerte* (2022) 13.376 EW
angeschlossene Einwohner (2022) 12.398 E

* berechnet aus dem 85%-Quantil bzw. Mittelwert der CSB-Zulauffrachten mit 120 g CSB/(EW*d)

expand_less
VOILA_REP_ID=C1257817:0030CCD3