Technische Daten und Leistung

Wassermengen:  
Jahresschmutzwassermenge 4.097.678 m³/a
Jahresabwassermenge 7.361,326 m³/a
 Mittlere Ablaufwerte:  
 TOC  5,93 mg/l
 CSB 17,89 mg/l
 Pges 0,42 mg/l
 NH4-N 0,29 mg/l
 Nanorg 5,37 mg/l
 Energieerzeugung:  
 Klärgaserzeugung 519.180 m³/a 
 Klärgasverwertung 98 % 
 Stromerzeugung 870.402 kWh/a
 Reststoffe:  
 Rechengut 89,3 Mg/a
 Sandfanggut 38,7 Mg/a
 Schlammtrockenmasse 687 Mg TR/a
 Schlammabfuhr 2.896 Mg/a

(Bezugsjahr: 2022)

Ausbaugröße 66.700 EW
angeschlossene Einwohnerwerte* (2022) 59.637 EW
angeschlossene Einwohner (2021) 43.173 E

* berechnet aus dem 85%-Quantil bzw. Mittelwert der CSB-Zulauffrachten mit 120 g CSB/(EW*d)

expand_less
VOILA_REP_ID=C1257817:0030CCD3