Technische Daten und Leistung

Wassermengen:  
Jahresschmutzwassermenge 1.872.364 m³/a
Jahresabwassermenge 3.530.149 m³/a
 Mittlere Ablaufwerte:  
TOC  7,51 mg/l
 CSB 21,44 mg/l
 Pges 0,34 mg/l
 NH4-N 1,66 mg/l
 Nanorg 12,40 mg/l
 Energieerzeugung:  
 Klärgaserzeugung 342.982 m³/a 
 Klärgasverwertung 95 % 
 Stromerzeugung 617.310 kWh/a
 Reststoffe:  
 Rechengut 48,1 Mg/a
 Sandfanggut 57,9 Mg/a 
 Schlammtrockenmasse 530 Mg TR/a
 Schlammabfuhr 2157 Mg/a

(Bezugsjahr: 2021)

Ausbaugröße 48.000 EW
angeschlossene Einwohnerwerte* (2021) 27.101 EW
angeschlossene Einwohner (2021) 26.971 E

* berechnet aus dem 85%-Quantil bzw. Mittelwert der CSB-Zulauffrachten mit 120 g CSB/(EW*d)

expand_less
VOILA_REP_ID=C1257817:0030CCD3