Technische Daten und Leistung

Wassermengen:  
Jahresschmutzwassermenge 1.776.647 m³/a
Jahresabwassermenge 3.362.723 m³/a
 Mittlere Ablaufwerte:  
TOC  8,78 mg/l
 CSB 25,27 mg/l
 Pges 0,35 mg/l
 NH4-N 1,21 mg/l
 Nanorg 9,93 mg/l
 Energieerzeugung:  
 Klärgaserzeugung 285.670 m³/a 
 Klärgasverwertung 98 % 
 Stromerzeugung 567.339 kWh/a
 Reststoffe:  
 Rechengut 38,7 Mg/a
 Sandfanggut 55,9 Mg/a 
 Schlammtrockenmasse 491 Mg TR/a
 Schlammabfuhr 1.353 Mg/a

(Bezugsjahr: 2022)

Ausbaugröße 48.000 EW
angeschlossene Einwohnerwerte* (2022) 33.782 EW
angeschlossene Einwohner (2022) 27.868 E

* berechnet aus dem 85%-Quantil bzw. Mittelwert der CSB-Zulauffrachten mit 120 g CSB/(EW*d)

expand_less
VOILA_REP_ID=C1257817:0030CCD3