Technische Daten und Leistung

Wassermengen:  
Jahresschmutzwassermenge 1.138.657 m³/a
Jahresabwassermenge 2.232.824 m³/a
 Mittlere Ablaufwerte:  
 TOC  5,11 mg/l
 CSB 16,92 mg/l
 Pges 0,14 mg/l
 NH4-N 0,21 mg/l
 Nanorg 1,66 mg/l
 Reststoffe:  
 Rechengut 42,9 Mg/a
 Sandfanggut 41,3 Mg/a
 Schlammtrockenmasse 298 Mg TR/a
 Schlammabfuhr 1.353 Mg/a

(Bezugsjahr: 2022)

Ausbaugröße 18.000 EW
angeschlossene Einwohnerwerte* (2022) 15.591 EW
angeschlossene Einwohner (2022) 13.299 E

* berechnet aus dem 85%-Quantil bzw. Mittelwert der CSB-Zulauffrachten mit 120 g CSB/(EW*d)

expand_less
VOILA_REP_ID=C1257817:0030CCD3