Technische Daten und Leistung

Wassermengen:  
Jahresschmutzwassermenge 1.438.851 m³/a
Jahresabwassermenge 2.533.623 m³/a
 Mittlere Ablaufwerte:  
 TOC  4,63 mg/l
 CSB 15,56 mg/l
 Pges 0,10 mg/l
 NH4-N 0,31 mg/l
 Nanorg 2,49 mg/l
 Reststoffe:  
 Rechengut 49,6 Mg/a
 Sandfanggut 44,5 Mg/a
 Schlammtrockenmasse 324 Mg TR/a
 Schlammabfuhr 1.428 Mg/a

(Bezugsjahr: 2021)

Ausbaugröße 18.000 EW
angeschlossene Einwohnerwerte* (2021) 16.789 EW
angeschlossene Einwohner (2021) 13.175 E

* berechnet aus dem 85%-Quantil bzw. Mittelwert der CSB-Zulauffrachten mit 120 g CSB/(EW*d)

expand_less
VOILA_REP_ID=C1257817:0030CCD3